City of Novi Sad (Serbian)

novisad

Novi Sad je grad koji sa 400 000 stanovnika predstavlja regionalni centar za IKT industriju sa uspešnim ekosistemom malih i srednjih IKT kompanija koje čine jednu od najuspešnijih celina privrednog sektora.

Oslanjajući se na ove ekspertize, gradska uprava je postavila nekoliko strateških planova koji imaju za cilj da kreiraju pametno i održivo okruženje u kojem IKT inovacije prati aktivno uključivanje građana da bi se (re)definisale gradske usluge i da bi se težilo njihovom kontinuiranom unapređivanju.

Drugi važan aspekt je i potreba da se velika količina podataka koju grad poseduje (infrastruktura, događaji itd) iskoristi u punom kapacitetu.

Da bi se ovo postiglo preduzeto je sledeće:

 • cloud tehnologija – optimizuje IKT infrastrukturu koju koriste različite javne ustanove u njihovoj administraciji
 • crowd sourcing – da bi se građani zainteresovali za unapređenje svakodnevnog upravljanja gradovima
 • javno dostupni podaci – da bi se obezbedilo da treća strana i lokalna mala i srednja preduzeća sagrade nova rešenja i usluge povrh podataka koji su dostupni iz gradskih baza

Gradska agencija za ekonomski razvoj u saradnji sa Javnim Komunalnim preduzećem Informatika identifikovala je niz servisa koji bi potencijalno mogli imati značajan uticaj na kvalitet života u gradu. Potencijal javno dostupnih podataka je analiziran sa kompanijom DunavNET i predstavnicima Vojvođanskog IKT klastera (udruženja koje predstavlja veliki broj infomaciono-komunikaciono orijentisanih kompanija iz regiona). Dodatni input dobijen je sa FP7 projekta SocIoTal kroz seriju radionica u okviru kojih su građani učešćem identifikovali inovativne servise koji bi bili od interesa za stanovnike Novog Sada.

Servisi kao osnova pilota CLIPS projekta

 • Registracija fizičkih i pravnih lica u sistem naplate komunalnih i stambenih proizvoda i usluga
 • Prijave i odjave alternativne adrese za obračun objedinjene naplate
 • Administracija osiguranja
 • Registrovanje broja članova domaćinstva
 • Podnošenje elektronske inspekcije ili komunalne žalbe
 • Pronalaženje škole u određenom području
 • Mash-up i vizuelizacija javno dostupnih podataka

Zainteresovane strane uključene u projekat

Javne vlasti: imaju sveukupnu odgovornost za usluge koje su pilotom obuhvaćene i krajnji su vlasnici podataka koji će biti dostupni kroz interfejs javno dostupnih podataka.

Mala i srednja preduzeća: korisnici su usluga, ali što je još važnije – njihova uloga je u upotrebi javno dostupnih podataka dobijenih od grada i razvijanje novih aplikacija na osnovu dobijenih podataka.

Građani: Građani će biti angažovani kao korisnici servisa i kao subjekti koji doprinose podacima. Kao konzumenti, građani koriste pilot usluge u skladu sa svojim potrebama, a mogu i da budu saradnici u tom smislu što svojim komentarima i zapažanjima mogu doprineti poboljšanju rada pojedinih javnih službi (na primer da istaknu specifične probleme u gradu koje treba rešiti) i to mogu uraditi brzo i lako, kroz mobilnu aplikaciju MojNS.

U fazi 1 CLIPS pilot projekta u Novom Sadu biće realizovani sledeći servisi:

1.Računi za komunalne usluge

Pristup računima objedinjene naplate u JKP Informatika: www.clips.dunavnet.eu

Ovaj servis omogućava da građani Novog Sada pristupe evidenciji računa kod JKP Informatika i da provere njihov status. Zatim, da umesto odlaska u kancelarije JKP Informatika mogu elektronski, samostalno da promene broj članova domaćinstva ukoliko je do promene došlo, a njihovi računi se automatski prilagođavaju broju članova domaćinstva.

Takođe, servis omogućava i pregled komunalne opremljenosti novosadskih ulica kao i ponude osiguravajućih kuća na www.clips.dunavnet.eu/AddressEquipment

2. Prijava komunalnih problema putem aplikacije MojNS

Aplikacija za pametne telefone mojNS građanima omogućava da prijave određene komunalne probleme odgovarajućim gradskim službama. Svaka prijava se prosleđuje gradskom dispečerskom centru Komunalne policije grada, a odatle nadležnim službama. Aplikaciju možete preuzeti sa Google Play-a:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eu.smartsantander.participatorysensing.mojns

3. Open Data

Javno dostupni podaci omogućiće građanima pristup podacima koje grad Novi Sad ima u svojoj bazi, putem portala: www.ckan-clips.dunavnet.eu

U fazi 2 postignuti su sledeći rezultati:

 • Kreirane su aplikacije poput mojNS i za opštine Bač i Odžaci (Srbija) sa dodatnom funkcionalnošću: sve prijave od strane građana su objavljene kao javno dostupni podaci na gradskom portalu sa javno dostupnim podacima
 • Gradski portal sa javno dostupnim podacima: osim podataka o komunalnoj opremljenosti gradskih zona, dodati su i podaci iz aplikacije mojNS; Takođe, upotrebljen je SMASH da bi se izgradila mojNS veb aplikacija koja koristi CKAN za vizualizaciju informacija o komunalnoj infrastrukturi u različitim delovima grada
 • Objedinjeno plaćanje: na osnovu rezultata evaluacije projekta u fazi 1, usavršen je Identity management